De geschiedenis van de huidige Hubertusschool gaat ver terug. Een stukje historie startend in de 18e eeuw !

.......- 1830
1830-1851
1851-1864
1864-1960
1960-heden
Overzicht hoofdonderwijzers/ directeuren

.......- 1830

Het oudste wat we over het onderwijs in Herten weten, is van zo'n 275 jaar geleden. Op 18 september 1716 wordt er een overeenkomst gesloten tussen het bestuur van Herten, de schepenen waren dat, en Jean Royen, meester-timmerman uit Roermond, over het leveren van timmerhout voor het kostershuis en de school te Herten. Dit kan dus betrekking hebben op het bouwen of de reparatie van een bestaand huis, dat is niet duidelijk. In elk geval is er dan al een school. Je moet je die echter niet voorstellen zoals de schoolgebouwen van tegenwoordig. In het kostershuis was een kamer en daar werd door de koster school gehouden voor de kinderen die wat betaalden. Men leerde lezen en schrijven,veel godsdienst en soms ook rekenen. Zo heeft in Herten Franciscus Daemen als koster-schoolmeester les gegeven vanaf 1768. In 1782 stuurt de secretaris van de schepenbank een brief naar het Hof van Gelder te Roermond met de inlichtingen over het onderwijs in Herten. Hij schrijft dan:

 • dat alhier maar één school is;
 • dat deze school gedaan wordt door de koster dezer parochie;
 • dat deze koster Frans Daemen geboortig van Nieuwstadt van goede comportement (gedrag) is en dat hij als schoolmeester geen vast salaris of inkomsten heeft en dat de school bij hem in het kostershuis gedaan of gehouden wordt;
 • dat ieder schoolkind voor de eerste maand van het schooljaar een schelling schoolgeld heeft en de andere maanden maandelijks vier stuivers;
 • dat er ongeveer 50 schoolkinderen zijn en dat niemand gevraagd heeft om kosteloos onderwijs, maar dat er wel 25 kinderen naar school gaan van wie de koster weet dat hij nooit iets zal ontvangen, doch dat hij en met liefde onderwijst;
 • dat de koster benoemd wordt door de heer van Dalenbroek, maar dat de woning gebouwd en onderhouden wordt door de gemeente;
 • dat de koster onderwijs geeft van St.-Andries (10 november) tot de maand mei, daar in de andere maanden toch niemand naar school zou komen.

Dit kostershuis, met schoollokaal heeft gelegen op de hoek van de huidige Hoogstraat en het Kerkpad, op de plaats waar nu de kapelanie staat. In 1844 is het gebouw afgebroken, omdat het al veel meer dan honderd jaren oud was en in een bouwvallige staat verkeerde.

1830-1851

Men had natuurlijk eerst gezorgd voor een nieuw schoolgebouw. Op 2 augustus 1830 houdt het gemeentebestuur een vergadering waarin besloten wordt tot de bouw van een onderwijswoning, schoollokaal en raadkamer met een lengte van 12 ellen en 3 palmen en een breedte van 9 ellen en 6 palmen. De gemeente zou zelf voor de stenen, kalk en pannen zorgen, terwijl de inwoners gratis handdiensten zouden verrichten. Aannemer L.Dukers zou alles bouwen voor een bedrag van 890 gulden. De raadkamer was bedoeld voor de gemeenteraad om daar te vergaderen. Dit schoolgebouw heeft gelegen aan de Schoolstraat tegenover de ingang van de vroegere bibliotheek (tegenwoordig is hier ‘de Schoolbende' gevestigd).  Het is in het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw afgebroken en er is nu een parkeerplaats met boompjes (entree bureau Kragten). De schoolmeester die er heeft gewerkt en gewoond was Henricus Pijls. Op zijn school kregen de kinderen les uit de volgende lees-, reken-, aardrijkskunde- en godsdienstboeken:

 •     N.Anslijn: Spel- of leesboekje;
 •     N.Anslijn: De Brave Hendrik;
 •     N.Anslijn: De Brave Maria;
 •     P.J. Prinsen: De Tafels van Prinsen;
 •     P.N.Muyt: Aardrijksbeschrijving voor kinderen;
 •     B.Doorenweerd: Bijbelsche verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament en de Mechelse Catechismus.

1851-1864

In 1844 lezen we in het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa dat er in Herten één school is, die wordt bezocht door gemiddeld 60 leerlingen. Herten heeft dan ongeveer 750 inwoners. Die school blijkt alweer te klein voor dat aantal leerlingen. Het gemeentebestuur koopt dan een naast gelegen groot huis met schuur en tuin aan voor 3300 gulden. Dit zal gebruikt worden als schoollokaal, onderwijzerswoning, raadkamer en ook nog brandspuithuisje. Het erlangs gelegen oude schoollokaal wordt in 1853 verkocht. Ook van dit gebouw heeft en niet lang gebruik gemaakt. In 1868 wordt het verbouwd tot raadkamer en secretarie, dus tot gemeentehuis van Herten. Dit gebouw bestaat nog. Het ligt tegenover de bibliotheek en is nu kantoor van Technisch Bureau Kragten.

1864-1960

In de raadsvergadering van 13 september 1862 was er al sprake van "het bouwen eener nieuwe school, omrede de tegenwoordige te klein is, in evenredigheid van het getal kinderen welke dezelve bij wintertijd bezoeken". Wat een ingewikkelde zin! Deze school zou worden gebouwd in de tuin tegenover het gemeentehuis. Twee jaar later is de eerste steenlegging. Daarvan heeft de gemeentesecretaris Chr.Korsten het volgend verslag. Probeer het maar eens te lezen.

Proces verbaal van het leggen van den eersten steen van het nieuw schoolokaal
"Op heden den vierde July 1864, werden wy Burgemeester der gemeente Herten, in den tuin hier tegenover door den aannemer van het nieuw te bouwen schoollokaal geroepen, ten einde aldaar den eersten steen te leggen van genoemd schoollokaal. In den tuin komende met de aanwezige leden van den gemeenteraad als: Ch.Brouwers, H.Peeters en H.Mestrom werd er een dichtstuk door een der leerlingen gedeclameerd en daarna door al de leerlingen gezongen; hierna legde de Burgemeester den eersten steen als ook de aanwezige leden, waarna de Burgemeester en den hoofdonderwyzer eene passende redevoering hielden. Waarvan wy het tegenwoordig proces verbaal hebben opgemaakt op jaar, maand en dag als boven."    De Secretaris  C.Korsten   Burgemeester en Wethouder voornoemd M.S.Korsten

 Proces verbaal van het leggen van 'den eersten steen'

Het schoolbezoek door de kinderen was nogal wisselend in die tijd. Sommige ouders vonden het toen nog niet nodig dat hun kinderen de school bezochten. Omdat Herten echt nog een landbouwdorp was, bleven veel kinderen vooral in de oogsttijd wekenlang van school om thuis te helpen op de boerderij. Het schoolbezoek in het jaar 1867 bijvoorbeeld was als volgt:

 •    15 januari      124 leerlingen op school
 •    15 april          101 leerlingen op school
 •    15 juli            86 leerlingen op school
 •    15 oktober    89 leerlingen op school

Het schoolhoofd verdiende toen ongeveer 500 gulden (225 euro) per jaar en de totale onderwijskosten voor de gemeente bedroegen 733 gulden. Zelfs na de invoering van de leerplichtwet in 1900, dus verplicht schoolbezoek, kwam men vaak niet en moest een ‘commissie tot wering van schoolverzuim' worden ingesteld, om dit te controleren. Jongens en meisjes zaten vroeger samen in de klas, net zoals tegenwoordig. Daar kwam in 1911 echter verandering in. Er kwam toen een aparte meisjesschool in het gebouw dat stond op de plek waar nu  supermarkt Jan Linders is gevestigd. De jongens bleven t/m 1960 in het bijna honderdjarig schoolgebouw aan de Schoolstraat.

1960-heden

Dan is er voor de zoveelste keer weer plaatsgebrek- Herten heeft intussen zo'n 2300 inwoners- en wordt aan de Groene Kruisstraat een nieuwe school gebouwd met meneer Geelen als directeur. In 1974 volgt nog een uitbreiding met twee lokalen in een nieuwe vleugel aan de Merumerkerkweg. En in het schooljaar1977-1978 worden er op de ‘jongensschool' voor het eerst meisjes toegelaten! De integratie van de kleuters per 1 augustus 1985 leidt uiteindelijk tot de huidige basisschool  (Sint) Hubertusschool (vanaf april 2008 Hubertusschool geheten).
In december 1993 staan Ool en een deel van Herten onder water vanwege een extreem hoge stand van de Maas. De dijken houden het niet en het water heeft vrij spel. De Sint Hubertusschool aan de Groene Kruisstraat loopt onder evenals collegaschool St. Jozef, op een steenworp afstand gelegen. Na 2000 groeit de school explosief. Het zevenklassige gebouw is te klein en in de loop der jaren komen er maar liefst negen (!) noodlokalen bij rondom de speelplaats. Meer noodlokalen dan vaste lokalen! Het wordt de hoogste tijd voor een  nieuw gebouw, de eerste plannen worden in 2004 ontvouwd. Directeur Gerard Miltenburg is als directeur nauw betrokken bij de bouw van de nieuwe school en zijn (interim) opvolger Henk Schreurs maakt het karwei af op een moment dat al heel veel (maar niet alles!) in kannen en kruiken is. Dit resulteert uiteindelijk in een prachtig nieuw schoolgebouw- 17 lokalen- dat in december 2007 opgeleverd wordt. De ‘grote verhuizing' vindt plaats in de kerstvakantie en begin januari 2008 wordt het gebouw in gebruik genomen. Vanaf nu was het niet meer de Sint Hubertusschool maar gewoon Hubertusschool.

Bovenstaand artikel verscheen in de toenmalige ‘Schoolbel' van de Sint Hubertusschool (schooljaar 1985-1986)  en is geschreven door Dhr. Jo Schreurs, hij werkte als leerkracht op de Sint Hubertusschool van oktober 1965 tot 1 december 2001.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overzicht hoofdonderwijzers/ directeuren

 •      de Openbare Lagere School
 •      de R.K. Lagere School Sint HubertusOverzicht directeuren 1857-2007
 •      de Sint Hubertusschool

   

Het lijstje ziet er als volgt uit:

 • 1857-1887  Dhr. R.H.Pijls
 • 1887-1925  Dhr. R.E.C. van Brunschot
 • 1925-1930  Dhr. G.H. Linssen
 • 1930-1961  Dhr. A.J.G. Schoeren
 • 1961-1995  Dhr. G.J.H. Geelen
 • 1995-2007  Dhr. G.J.C. Miltenburg
 • 2008-2009  Dhr. Koen Verwold en Johan van den Beucken (interim directie)
 • 2009- 2013 Dhr. Jos de Kunder (meerscholendirecteur) en Dhr. Patrick Nieskens (locatiedirecteur)
 • 2013- heden Dhr. Paul Maassen